ANBI

Naam van de instelling
Stichting Rusthof

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel

41152077

RSIN/fiscaal nummer
006171424

Bezoekadres
Parkstraat 41-61,  Den Haag

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het verlenen van huisvesting in beginsel aan vrouwen boven de vijf en vijftig jaar, die bij voorkeur de Protestants-Christelijke geloofsovertuiging hebben en die met onderlinge hulpvaardigheid geroepen zijn "elkander te dienen in liefde", vermijdende alles wat anderen tot moeite of last zou kunnen zijn.

Behoud van het monument "de Rusthof" gelegen aan de Parkstraat 41 t/m 61 te 's Gravenhage

Hoofdlijnen van het Beleidsplan
Met alle bewoonsters van de Rusthof wordt door de stichting een huurcontract (ROZ model) gesloten. Daarbij geldt een huurprijs die weliswaar past bij huurders met een bescheiden inkomen,maar de huurprijs wordt jaarlijks verhoogd overeenkomstig de door de overheid afgegeven regels.
Uiteindelijk zijn de huurinkomsten van groot belang voor de instandhouding van het rijksmonumentale bezit en de daarbij behorende hoftuin.
Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden worden de aanwijzingen in het inspectierapport van de Monumentenwacht gevolgd.
De Rusthof is dagelijks opengesteld van 10.00 tot 17.00 uur. Ook neemt de Rusthof deel aan de jaarlijkse Open Monumentendag.
Commerciële activiteiten zoals verkoop van kaarten en een collectebus voor tuinonderhoud gebeuren alleen bij gebeurtenissen zoals Open Monumentendagen.

Bestuurssamenstelling
De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit vijf bestuursleden. De bestuursleden verrichten hun taken pro deo.
In 2016 werd de tweede penningmeester na een bestuurslidmaatschap van vele jaren opgevolgd.

Namen van de bestuurders plus functie
- mevrouw  M.F. Baaij,                                          voorzitter
- mevrouw  J.B. Baars-Goettsch,                            secretaris
- mevrouw  W.M.E. van Sandick,                            penningmeester
- mevrouw  R.E.F. Anthing Vogel Tobi - Rehorst,    tweede penningmeester
- mevrouw  A.H. Borgts-Kooijmans                         lid

Uitgeoefende activiteiten 2016

- het bestuur heeft vijf maal vergaderd in de bestuurskamer van de Rusthof. Weerkerende onderwerpen waren onderhoud en renovatie van woningen, wel en wee van de bewoonsters van de hof en de financiën

- met de beheerster heeft regelmatig overleg plaatsgevonden

- zoals gebruikelijk vonden diverse onderhoudswerkzaamheden plaats. Tijdens werkzaamheden t.b.v. plaatsing van nieuwe cv ketels in de collectieve stookruimte/bergruimte werd door monteurs onverwacht asbestverontreiniging geconstateerd. Na onderzoeken werden vervolgens saneringswerkzaamheden uitgevoerd. Al met al een hele operatie met aanzienlijke kosten. Uiteraard zijn de bewoonsters hierover geïnformeerd
De intercominstallatie in de hof bleek aan totale vervanging toe.

- in aangrenzende panden bij de Rusthof werden bouwwerkzaamheden uitgevoerd waarbij het bestuur er op moest toezien dat de rust en privacy van de hofbewoonsters en de beheerster werden gewaarborgd.

- er is een actief beheer gevoerd t.a.v. het vermogen van de stichting met behulp van bank/vermogensbeheerder

- de jaarlijkse huurverhoging werd conform de geldende regeling van de Rijksoverheid doorgevoerd

- het opstellen van de jaarrekening wordt verzorgd door een accountantskantoor

- vlak vóór het einde van het jaar verscheen het positieve bericht dat  verhuurders van hofjes met minder dan 51 woningen evenals van Rijksmonumenten van de Verhuurderheffing worden vrijgesteld

- het bestuur was vertegenwoordigd in het Haags Hofjesoverleg en in het Landelijk Hofjesberaad

- eind april werd voor het vierde jaar door het bestuur samen met de beheerster een oranjeborrel voor de bewoonsters georganiseerd.
Daarbij werd een van de hofbewoonsters door de wethouder van de gemeente met het ”vrijwilligersspeldje” vereerd vanwege haar inspanningen om de hof en de omgeving ervan schoon en groen te houden

- Rusthof deed weer mee aan de jaarlijkse Open Monumentendag

- aan het einde van het jaar vond de traditionele kerstzang plaats in de hoftuin


Financiële verantwoording 2016

Oranjeborrel

Oranjeborrel