ANBI 2020

Naam van de instelling
Stichting Rusthof

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel

41152077

RSIN/fiscaal nummer
006171424

Bezoekadres
Parkstraat 41-61, Den Haag

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het verlenen van huisvesting in beginsel aan vrouwen boven de vijf en vijftig jaar, die bij voorkeur de Protestants-Christelijke geloofsovertuiging hebben en die met onderlinge hulpvaardigheid geroepen zijn "elkander te dienen in liefde", vermijdende alles wat anderen tot moeite of last zou kunnen zijn.

Behoud van het monument "de Rusthof" gelegen aan de Parkstraat 41 t/m 61 te 's Gravenhage

Hoofdlijnen van het Beleidsplan
Met alle bewoonsters van de Rusthof wordt door de stichting een huurcontract (ROZ model) gesloten. Daarbij geldt een huurprijs die weliswaar past bij huurders met een bescheiden inkomen,maar de huurprijs wordt jaarlijks verhoogd overeenkomstig de door de overheid afgegeven regels.
Uiteindelijk zijn de huurinkomsten van groot belang voor de instandhouding van het rijksmonumentale bezit en de daarbij behorende hoftuin.
Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden worden de aanwijzingen in het inspectierapport van de Monumentenwacht gevolgd.
De Rusthof is dagelijks opengesteld van 10.00 tot 17.00 uur. Ook neemt de Rusthof deel aan de jaarlijkse Open Monumentendag.
Commerciële activiteiten zoals verkoop van kaarten en een collectebus voor tuinonderhoud gebeuren alleen bij gebeurtenissen zoals Open Monumentendagen.

Bestuurssamenstelling
De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit vijf bestuursleden. De bestuursleden verrichten hun taken pro deo.

Namen van de bestuurders plus functie
- mevrouw M.F. Baaij,                                       voorzitter
- mevrouw A.H. Borgts-Kooijmans,                    secretaris
- mevrouw E.J.M. Verzijl-van Schijndel,             penningmeester
- mevrouw R.E.F. Anthing Vogel Tobi-Rehorst      tweede penningmeester
- mevrouw E. Keijzer                                         algemeen bestuurslid

Uitgeoefende activiteiten 2021
Net als in 2020 stond 2021 in het teken van de uitbraak van het coronavirus. De onderstaande gebeurtenissen moeten dan ook worden gelezen in samenhang met de daartegen opgelegde beperkingen in de samenleving. Een aantal activiteiten die hier in voorgaande jaren werden vermeld, zoals de jaarlijkse Kerstzang en de Oranjeborrel rond Koningsdag, konden door de coronamaatregelen niet doorgaan.

Het bestuur heeft vijf keer vergaderd, waarvan twee keer online en drie keer bij een van de bestuursleden thuis. Weerkerende onderwerpen waren onderhoud en reparatie van de woningen, het wel en wee van de bewoonsters van de hof en financiën.

In november werd mevrouw J.B. Baars-Goettsch in de functie van secretaris na tien jaar opgevolgd door mevrouw A.H. Borgts-Kooijmans, voorheen algemeen lid van het bestuur. Aan mevrouw Baars-Goettsch is voor haar jarenlange inzet voor het welzijn van de hof veel dank verschuldigd.

De coronamaatregelen bemoeilijkten de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden, al konden het buitenschilderwerk en andere herstelwerkzaamheden hervat worden. Het voornemen van het bestuur om een aantal woningen grondig op te knappen, moest worden aangehouden. Wel kon het onderhoud van de hoftuin plaatsvinden.

Doordat de beheerster van de Rusthof, mevrouw J.E.L. Wanders-Lem, in 2021 van de beheerderswoning nr. 41 naar nr. 43 verhuisde, kwam nr. 41 leeg te staan. Het bestuur besloot tot een totaalaanpak van de beheerderswoning, de bestuurskamer en het logeerhuisje. Door de pandemie liepen deze plannen vertraging op en werd de uitwerking verschoven naar 2022.

Op 15 augustus was mevrouw J.E.L. Wanders-Lem 25 jaar in dienst. Dit werd gevierd met een feestelijk etentje met het bestuur en oud-bestuursleden.

Wegens gezondheidsredenen zegde de bewoonster van nr. 45a de huur op. Op 1 december werd een nieuwe bewoonster verwelkomd.

Voor zover niet geïnvesteerd in woningen werd het vermogen van de Stichting, met behulp van externe experts en met focus op duurzaamheid, belegd.

Omdat de Nederlandse overheid besloot om de huren van sociale woningen vanwege de coronacrisis te bevriezen, vond er in 2021 geen huurverhoging plaats.

Het bestuur was vertegenwoordigd in het Haags Hofjesoverleg en het Landelijk Hofjesberaad.

De hofbewoonsters sloegen zich er in dit moeilijke jaar doorgaans goed doorheen. Het bestuur gaf hun de nodige aandacht, o.a. met chocolaatjes. Eind december verscheen de kerstboom in de hoftuin, maar de traditionele kerstzang kon niet doorgaan. Wel zorgde het bestuur voor alle bewoonsters voor een fles wijn met Rusthofetiket en een deel uit de reeks hofjesboeken, vergezeld van wensen voor goede feestdagen en het nieuwe jaar.


Jaarrekening 2021

Oranjeborrel

Oranjeborrel