ANBI 2018

Naam van de instelling
Stichting Rusthof

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel

41152077

RSIN/fiscaal nummer
006171424

Bezoekadres
Parkstraat 41-61, Den Haag

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het verlenen van huisvesting in beginsel aan vrouwen boven de vijf en vijftig jaar, die bij voorkeur de Protestants-Christelijke geloofsovertuiging hebben en die met onderlinge hulpvaardigheid geroepen zijn "elkander te dienen in liefde", vermijdende alles wat anderen tot moeite of last zou kunnen zijn.

Behoud van het monument "de Rusthof" gelegen aan de Parkstraat 41 t/m 61 te 's Gravenhage

Hoofdlijnen van het Beleidsplan
Met alle bewoonsters van de Rusthof wordt door de stichting een huurcontract (ROZ model) gesloten. Daarbij geldt een huurprijs die weliswaar past bij huurders met een bescheiden inkomen,maar de huurprijs wordt jaarlijks verhoogd overeenkomstig de door de overheid afgegeven regels.
Uiteindelijk zijn de huurinkomsten van groot belang voor de instandhouding van het rijksmonumentale bezit en de daarbij behorende hoftuin.
Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden worden de aanwijzingen in het inspectierapport van de Monumentenwacht gevolgd.
De Rusthof is dagelijks opengesteld van 10.00 tot 17.00 uur. Ook neemt de Rusthof deel aan de jaarlijkse Open Monumentendag.
Commerciële activiteiten zoals verkoop van kaarten en een collectebus voor tuinonderhoud gebeuren alleen bij gebeurtenissen zoals Open Monumentendagen.

Bestuurssamenstelling
De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit vijf bestuursleden. De bestuursleden verrichten hun taken pro deo.

Namen van de bestuurders plus functie
- mevrouw M.F. Baaij,                                         voorzitter
- mevrouw J.B. Baars-Goettsch,                          secretaris
- mevrouw W.M.E. van Sandick,                           penningmeester
- mevrouw R.E.F. Anthing Vogel Tobi - Rehorst,    tweede penningmeester
- mevrouw A.H. Borgts-Kooijmans                        lid (alg.)

Uitgeoefende activiteiten 2018

-het bestuur heeft vijf maal vergaderd in de bestuurskamer van de Rusthof. Weerkerende onderwerpen waren onderhoud en renovatie van de woningen, wel en wee van de bewoonsters van de hof en de financiën

-met de beheerster heeft regelmatig overleg plaatsgevonden

-een bewoonster die vele jaren in de hof doorbracht, overleed in augustus op hoge leeftijd

-zoals gebruikelijk vonden diverse onderhoudswerkzaamheden plaats zoals aanvulling en reparatie dakpannen als gevolg van stormschade, riolering doorspuiten, vervanging aantal raamtouwen, goten gerepareerd, de gebruikelijke aandacht voor de hoftuin.

Het in samenwerking met Monumentenwacht opgestelde Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) kreeg nadere invulling met planning van een aantal onderhoudswerkzaamheden en toekomstige renovaties.

Van de R(ijksdienst)voor het C(ultureel) E(rfgoed) ontving de Stichting in augustus een toekenning voor S(ubsidie) I(nstandhouding)M(onumenten) voor de jaren 2019-2024 waarvoor de gegevens werden aangedragen door Monumentenwacht

-als gevolg van o.a. Europese regelgeving en passend bij een gedigitaliseerde samenleving werden alle voorheen bestaande privacywetten in mei vervangen door de A(lgemene)V(erordening)G(egevensbescherming).Daartoe werd een zgn. Privacyverklaring op de website geplaatst en werden de huurders hierover schriftelijk geïnformeerd

-er is een actief beheer gevoerd t.a.v. het vermogen van de stichting met behulp van bank/vermogensbeheerder

-de jaarlijkse huurverhoging werd conform de geldende regeling van de Rijksoverheid doorgevoerd

-evenals vorig jaar werd in april tijdens de Aegon Vrijwilligersdag door een aantal enthousiaste medewerkers flink geboend op een aantal schoonmaakklussen

-het bestuur was vertegenwoordigd in het Haags Hofjesoverleg en in het Landelijk Hofjesberaad

-rond Koningsdag in april werd voor het zesde jaar door het bestuur samen met de beheerster een Oranjeborrel voor de bewoonsters georganiseerd

-tijdens het tweede weekend in september opende Rusthof weer de poort voor de jaarlijkse Monumentendag

-aan het einde van het jaar vond de traditionele kerstzang plaats in de hoftuin


Oranjeborrel

Oranjeborrel