ANBI 2019

Naam van de instelling
Stichting Rusthof

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel

41152077

RSIN/fiscaal nummer
006171424

Bezoekadres
Parkstraat 41-61, Den Haag

Doelstelling
De stichting heeft ten doel: het verlenen van huisvesting in beginsel aan vrouwen boven de vijf en vijftig jaar, die bij voorkeur de Protestants-Christelijke geloofsovertuiging hebben en die met onderlinge hulpvaardigheid geroepen zijn "elkander te dienen in liefde", vermijdende alles wat anderen tot moeite of last zou kunnen zijn.

Behoud van het monument "de Rusthof" gelegen aan de Parkstraat 41 t/m 61 te 's Gravenhage

Hoofdlijnen van het Beleidsplan
Met alle bewoonsters van de Rusthof wordt door de stichting een huurcontract (ROZ model) gesloten. Daarbij geldt een huurprijs die weliswaar past bij huurders met een bescheiden inkomen,maar de huurprijs wordt jaarlijks verhoogd overeenkomstig de door de overheid afgegeven regels.
Uiteindelijk zijn de huurinkomsten van groot belang voor de instandhouding van het rijksmonumentale bezit en de daarbij behorende hoftuin.
Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden worden de aanwijzingen in het inspectierapport van de Monumentenwacht gevolgd.
De Rusthof is dagelijks opengesteld van 10.00 tot 17.00 uur. Ook neemt de Rusthof deel aan de jaarlijkse Open Monumentendag.
Commerciële activiteiten zoals verkoop van kaarten en een collectebus voor tuinonderhoud gebeuren alleen bij gebeurtenissen zoals Open Monumentendagen.

Bestuurssamenstelling
De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit vijf bestuursleden. De bestuursleden verrichten hun taken pro deo.

Namen van de bestuurders plus functie
- mevrouw M.F. Baaij,                                       voorzitter
- mevrouw J.B. Baars-Goettsch,                        secretaris
- mevrouw E.J.M. Verzijl-van Schijndel,             penningmeester
- mevrouw R.E.F. Anthing Vogel Tobi-Rehorst      tweede penningmeester
- mevrouw A.H. Borgts-Kooijmans                      tweede secretaris

Uitgeoefende activiteiten 2019

- Het bestuur heeft vijf keer vergaderd in de bestuurskamer van de Rusthof. Weerkerende onderwerpen waren onderhoud en reparatie van de woningen, wel en wee van de bewoonsters van de hof en financiën. Ook werd mevr. A.H. Borgts-Kooijmans i.p.v. algemeen lid tot tweede secretaris benoemd.

- Met de beheerster heeft regelmatig overleg plaatsgevonden.

- Zoals gebruikelijk vonden diverse onderhoudswerkzaamheden plaats, zoals schilderwerk van de voormalige naaischool, diverse reparatiewerken aan dak en goten boven nr. 41 alsook het dak nr. 43 werd goed onder handen genomen, op een aantal plekken zoals trappenhuizen kwamen armaturen met duurzame led verlichting, in enkele woningen werden gasslangen vervangen, de hoftuin kreeg de gebruikelijke aandacht.

- Woning nr. 43 werd na overlijden van de bewoonster door executeur testamentair per 1 maart opgezegd. Na de gebruikelijke rondvraag onder bewoonsters gaf huurster van nr. 53 aan deze woning na renovatie te willen huren. Als langst aanwezige bewoonster van de Rusthof stemde het bestuur met haar verzoek in en zij betrok nr. 43 half juli tegen een wegens renovatie verhoogde huur. Daarna werd woning nr. 53, die niet hoefde te worden gerenoveerd, verhuurd aan een nieuwe bewoonster. Voor beide woningen was ingevolge nieuwe gemeentelijke regelgeving een huisvestingsvergunning van deze bewoonsters nodig.

De bewoonster van nr. 43a zegde na vele jaren in de hof de huur op wegens verhuizing naar een verpleeghuis. De beheerster van Rusthof, wonend met haar man op nr. 41 in de beheerderswoning die deels boven de bestuurskamer ligt, gaf daarop haar belangstelling aan voor nr. 43a vanwege het gelijkvloers zijn. Dit zou ook een flinke renovatie van zowel nr. 43 als nr. 41 betekenen. Het bestuur besloot in eerste instantie nr. 43a te laten renoveren en met de renovatie van nr. 41 te wachten totdat plannen voor deze woning gereed zijn.
De besluitvorming kwam tot stand met inachtneming van het vorig jaar i.s.m. Monumentenwacht opgestelde MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP) en mede gezien de huidige positieve financiële situatie van de stichting.

Om een totaalbeeld van alle woningen in de hof te krijgen, heeft het bestuur een ronde gemaakt langs de huisjes die lang niet gerenoveerd zijn. Hiervan is een overzicht gemaakt. Daarbij is ook achterstallig onderhoud geconstateerd dat voor rekening van huurders is. Deze zijn hierover aangeschreven.

- De verzekeringen van de stichting werden onder de loep genomen en waar nodig aangepunt en herprijsd. Er is een actief beheer gevoerd t.a.v. het vermogen van de stichting met behulp van bankvermogensbeheerder.

- De jaarlijkse huurverhoging werd dit jaar aangezegd voor een lager percentage dan de geldende regeling van de Rijksoverheid toestond.

- Het bestuur was vertegenwoordigd in het Haags Hofjesoverleg en in het Landelijk Hofjesberaad.

- Evenals vorig jaar werd in april tijdens de Aegon Vrijwilligersdag door een aantal enthousiaste medewerkers flink geboend bij een aantal schoonmaakklussen.

- Rond Koningsdag werd begin mei voor het zevende jaar door het bestuur samen met de beheerster een Oranjeborrel voor de bewoonsters georganiseerd.

- Het bestuur nam op zich er voor te zorgen dat de Hofjeskrant, uitgegeven door het Landelijk Hofjesberaad, voortaan bij alle bewoonsters in de bus komt.

- In juni vond de tweejaarlijkse Haagse tuinendag plaats, waarbij ook de tuin van de Rusthof kon worden bewonderd.

- Tijdens het tweede weekend in september opende de Rusthof weer de poort voor de jaarlijkse monumentendag.

- Aan het einde van het jaar vond de traditionele kerstzang plaats in de hoftuin.

Jaarrekening 2019

Oranjeborrel

Oranjeborrel