Stichting en ANBI

Naam van de instelling: Stichting Rusthof 
Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel: 41152077
RSIN/fiscaal nummer; 006171424
Bezoekadres: Parkstraat 41-61, Den Haag 

Bestuur

Anders dan bij de meeste liefdadigheidshofjes wordt Rusthof niet door regenten bestuurd, maar door een stichting. In plaats van regenten zijn er vijf bestuursleden. Deze verrichten hun taken pro deo. Rusthof heeft daarom ook geen regentenkamer maar een bestuurskamer.

In het huidige bestuur hebben zitting:
mevrouw M.F. Baaij, voorzitter 
mevrouw A.H. Borgts-Kooijmans, secretaris 
mevrouw E.J.M. Verzijl-van Schijndel, penningmeester 
mevrouw M.P.C.  Gielink , tweede penningmeester 
mevrouw E. Keijzer, algemeen bestuurslid

Doelstelling 

De stichting heeft als doel ‘het verlenen van huisvesting in beginsel aan vrouwen boven de vijfenvijftig jaar, die bij voorkeur de protestants-christelijke geloofsovertuiging hebben en die met onderlinge hulpvaardigheid geroepen zijn “elkander te dienen in liefde”, vermijdende alles wat anderen tot moeite of last zou kunnen zijn’. Het tweede doel is het behoud van het monument ‘de Rusthof’, gelegen aan de Parkstraat 41 t/m 61 te ’s-Gravenhage. 

Hoofdlijnen van het beleidsplan 

Met alle bewoonsters van de Rusthof wordt door de stichting een huurcontract (ROZ-model) gesloten. Daarbij geldt een huurprijs die past bij huurders met een bescheiden inkomen. De huurprijs wordt jaarlijks verhoogd overeenkomstig de door de overheid afgegeven regels. Uiteindelijk zijn de huurinkomsten van groot belang voor de instandhouding van het rijksmonumentale bezit en de daarbij behorende hoftuin. Bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden worden de aanwijzingen in het inspectierapport van de Monumentenwacht gevolgd. 

De Rusthof is dagelijks opengesteld van 10.00 tot 17.00 uur. Ook neemt de Rusthof deel aan de jaarlijkse Open Monumentendag.  Commerciële activiteiten zoals verkoop van kaarten en een collectebus voor tuinonderhoud gebeuren alleen bij gebeurtenissen zoals Open Monumentendagen.

Jaarrekening 2023

Oranjeborrel

Oranjeborrel

Last modified: april 23, 2024

Comments are closed.