Algemeen
Indien u een woning wilt huren of huurt zal de Stichting Rusthof (de Stichting) persoonsgegevens van u moeten verwerken. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Stichting. De Stichting vindt het belangrijk om u te informeren hoe zij met uw gegevens omgaat, waarvoor deze gebruikt worden en wat uw rechten daarbij zijn

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. De Stichting zal uw privacy zoveel mogelijk beschermen. De Stichting richt zich daarbij op naleving van de wettelijke regels, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (tezamen hierna ook “AVG”). De Stichting verzamelt geen gegevens bij derden. De enige gegevens die de Stichting verzamelt, bewaart en gebruikt (in termen van de AVG: “verwerken”) ontvangt de Stichting van uzelf.

Welke gegevens verzamelt de Stichting en waarvoor worden deze gegevens gebruikt?

De Stichting heeft uw persoonsgegevens nodig voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van de huurovereenkomst;
 • het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven;
 • het doen van betalingen;
 • het innen van vorderingen (inclusief het in handen van derden stellen van die vorderingen);
 • het onderhoud en de reparatie van de verhuurde onroerende zaken;
 • het behandelen van geschillen;
 • activiteiten van intern beheer;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

Wilt u bij de Stichting huren, dan hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • uw volledige naam, adres en woonplaats (NAW-gegevens);
 • uw geboortedatum;
 • uw telefoonnummer;
 • uw e-mailadres.

Indien u een woning van de Stichting gaat huren heeft de Stichting naast de bovenstaande gegevens ook de volgende persoonsgegevens van u nodig:

 • betalingsgegevens (bankrekeningnummer);
 • gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de huurovereenkomst, zoals een kopie van uw paspoort (het BSN-nummer en uw foto mag u afschermen).
 • gegevens voor het onderhoud en de reparatie van de gehuurde onroerende zaken.

Bewaartermijn
De Stichting bewaart uw gegevens over huur en verhuur tot twee jaar nadat de huur is geëindigd. De persoonsgegevens voor het aanvragen en verstrekken van huurtoeslagen moeten worden bewaard tot uiterlijk vijf jaar nadat de huurtoeslag is geëindigd. Voor een deel van de gegevens die voor belastingdoeleinden moet worden bewaard, heeft de Stichting een wettelijke fiscale bewaarplicht van zeven jaar.

Gegevens verstrekken aan derden
De Stichting verstrekt enkel uw gegevens aan derde partijen die door de Stichting zijn ingeschakeld ten behoeve van de bovenstaande werkzaamheden of aan derde partijen die noodzakelijk betrokken zijn bij de bovenstaande werkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een loodgieter, reparateur of aannemer. De Stichting verstrekt enkel uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres) zodat een afspraak met u gemaakt kan worden. De Stichting heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden door de derde partij worden gebruikt.

De Stichting is op grond van de wet verplicht om in sommige gevallen persoonsgegevens aan derden te verstrekken. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de verstrekking van gegevens aan bevoegde autoriteiten in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. In andere gevallen dan hierboven beschreven zal de Stichting eerst uw toestemming vragen.

Gegevensbeveiliging
De Stichting heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Welke rechten hebt u ter zake van uw bij ons berustende persoonsgegevens?
U heeft de volgende rechten ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken:

 • Het recht om die persoonsgegevens in te zien;
 • Het recht om de persoonsgegevens door ons te laten corrigeren, als ze onjuist blijken;
 • Het recht om de persoonsgegevens verwijderd te krijgen als wij die niet meer nodig hebben voor de uitvoering (inclusief: de afwikkeling) van de huurovereenkomst;
 • Het recht om ons te vragen om die gegevens over te dragen aan een andere, door u aangewezen organisatie;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen een bepaalde vorm van gebruik (verwerking) van die persoonsgegevens.

Bezwaar
Mocht u ontevreden zijn over de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen, dan kunt u een klacht daarover indienen bij het bestuur. Het bestuur zal in overleg met u proberen de reden voor de klacht weg te nemen. Mocht u geen oplossing kunnen bereiken, dan kunt u ter zake een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke bij de Stichting
De Stichting is de juridisch verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens waar zij over komt te beschikken. Voor vragen met betrekking tot persoonsgegevens kunt zich u in eerste instantie wenden tot de beheerder.

Last modified: december 5, 2023

Comments are closed.